top of page

Roche 9180

Analizator elektrolita

Šifra: 03157334001

  • Analizator elektrolita Roche 9180 je namenjen za in vitro ispitivanje uzoraka pune krvi, seruma ili plazme i urina za kvantitativno merenje elektrolita (Na+, K+, Ca2+ i Cl-) i litijuma korišćenjem elektrohemijskih tehnologija (potenciometrije i amperometrije) za pomoć u dijagnostici i monitoringu pacijenata. 

  • Ovaj analizator ne zahteva puno vremena za održavanje. Dugotrajne elektrode, pumpa i jednostavan dizajn putanje fluida svode rutinsko održavanje na minimum. Reagensi i otpad su zapečaćeni u jedan "SnapPak", eliminišući potrebu za promenom više kontejnera ili rukovanjem otpadom.

  • Uključuje program kontrole kvaliteta, koji čuva do 35 vrednosti svakog od tri nivoa kontrole i automatski označava rezultate van opsega. Statistika kontrole kvaliteta, uključujući tekuću srednju vrednost, standardnu devijaciju i koeficijent varijacije, može se odštampati na sva tri nivoa kontrole kvaliteta u bilo kom trenutku, pružajući korisniku trenutnu analizu trenda performansi instrumenta.

  • Rezultati elektrolita dobijaju se iz 95 mikrolitara pune krvi, seruma, plazme, acetata, bikarbonatnog dijalizata ili prethodno razblaženog urina. Svi reagensi, kao i otpad, zatvoreni su u prikladan "SnapPak" kontejner. Analizator elektrolita prati količinu preostalog reagensa i traži od korisnika da ubaci novi "SnapPak" kontejner kada je to potrebno. Ugrađeni senzor osigurava da je SnapPak ispravno instaliran.

  • 9180 analizator elektrolita vam daje izbor od sedam različitih, zamenljivih konfiguracija elektrolita kako biste zadovoljili vaše trenutne i buduće potrebe testiranja. Da biste promenili konfiguraciju, sve što treba da uradite je da zamenite elektrodu i ponovo kalibrišete aparat. Nema potrebe za promenom reagensa ili zamenom creva.​

  • Analizator je potpuno automatski. Kalibracija u dve tačke se vrši svaka četiri sata, a kalibracija u jednoj tački sa svakim testom, obezbeđujući preciznost i usklađenost čak i sa najstrožim regulatornim zahtevima.

 

bottom of page